Vásári árusítás szabályai

a Kormány vásárokról, piacokról és a bevásárló központokról szóló 55/2009. (III.13.) rendeletének figyelembe vételével

I. A Magyarok Vására rendezésének célja kulturális örökségünk védelme és a vásári árusok érdekképviselete terén:

1. Vásári hagyományok felelevenítése, magyarságtudatunk életben tartása és a magyar emberek életkörülményeinek javítása.

2. Ősi, népi művészetek, mesterségek bemutatása, a szakma becsületének megőrzése.

3. Népi kultúránk népszerűsítése, ápolása, ennek megfelelő műsorok szervezése, hagyományőrző csoportok bemutatása.

4. Hagyományos népi játékok szervezése a gyermekeknek, a vállalt nevelési, oktatási célkitűzések megvalósítása.

5. A Kárpát-medence területén tevékenykedő magyar cégek, egyéni vállalkozók, őstermelők, kistermelők, művészek, mesterek (továbbiakban: Árusok) megélhetésének segítése, munkájuk, szakmájuk megbecsülése.

II. A Vásárszervező feladatai:

1. A „Magyarok Vására ^ örökségünk nyomán” levédett jelmondat védettsége alatt szervezni a továbbiakban minden Magyarok Vásárát, így biztosítva a megszokott magas minőséget és színvonalat.

2. A vásárok tartásához szükséges engedélyek (vásártartásra, közterület használatra) beszerzése.

3. A szakhatóságok (Élelmiszerlánc- Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, Népegészségügy, Rendőrség, Tűzoltóság stb.) felé történő bejelentések megtétele az előírt formátumban és határidőre.

4. Biztosítja a vásárok megtartásához a hatóságok által előírt feltételeket (WC, kézmosó, vízvétel, elektromos energia, hangosítás, szemét gyűjtés, parkolási rend, rendészeti felügyelet stb.). Egyedi, speciális élelmiszerbiztonsági feltételeket (pl.: ivóvíz minőségű folyóvíz, szennyvíz-elvezetés stb.) Vásárszervező nem tud biztosítani!

5. Elkészíti az Árusok elhelyezési és árufeltöltési útvonaltervét.

6. Meghatározza az árusítási tilalom alá eső termékek körét:

a. Tilos alacsony színvonalú (pl. kínai tömegáru), rossz minőségű termékek árusítása.

b. Tilos balesetveszélyes, vagy egészségre káros, illetve veszélyes (pl.: génmódosított) termékek árusítása.

c. Tilos egészségre káros adalékanyagokat (ízfokozók, színezők, állagjavítók, vegyszerek stb.), összetevőket tartalmazó élelmiszerek árusítása.

d. Tilos ízléstelen, erkölcstelen, megbotránkozást keltő termékek árusítása.

e. Tilos a gyűjtött, szedett gombák árusítása.

f. Tilos élő állatok árusítása.

7. Előkészíti az Árusokkal évente kötendő Együttműködési megállapodást termékeik árusítására és külön megállapodást az árukon történő védjegy használatára.

8. Fogadja az aktuális vásárra történő bejelentkezéseket. A bejelentkező árusoknak megküldi az Együttműködési megállapodást és mellékleteit (a Vásári árusítás szabályait, az Éves vásárnaptárt és az Adatlapot) kitöltés és aláírás céljából.

9. A visszaküldött megállapodások és adatlapok alapján az árusokat nyilvántartásba veszi, elvégzi az előírt szakhatósági bejelentéseket.

10. Elkészíti az aktuális vásár plakátjait, gondoskodik azok kifüggesztéséről, médiában történő közzétételéről, az éves vásárnaptár nyomtatott sajtóban történő megjelentetéséről.

11. A vásár napján 6-9 óra között fogadja és regisztrálja az érkező Árusokat, meghatározza részükre az elfoglalandó helyet.

12. A vásár területén maradhat a gépkocsija vagy utánfutója az élelmiszert árusítóknak, illetve akiknek ez az árusítás feltétele. Ezen eszközök rendszámait az Árus regisztrációkor a Vásárszervező részére jelezni köteles.

13. A regisztrált nyilvántartást az ellenőrző hatóság kérésére betekintés céljából átadja, vagy róla másolatot készít.

14. Felügyeli a vásári rendet, ellenőrzi az Árusokat, a termékeik minőségét és alkalmazott áraikat. Kérdőívet készít a vásárlói vélemények megismerése céljából.

15. A szabályokat be nem tartó Árusoknak szóbeli, majd írásbeli felszólítás után megtilthatja az árusítást.

16. Kulturális programokat, gyermekek részére „játszóházat” szervez. A szervezői sátorban egész napos információ szolgálatot biztosít Árusoknak, vásárlóknak.

17. Az ősi, népi művészeket, mestereket felkéri bemutatók tartására. Riportban vagy hangos hírekben ismerteti meg a vásárló közönséget egyes művészek, mesterek, vagy termelők tevékenységével, termékeivel, különös tekintettel a népi hagyományokra, ünnepinkre, a természetvédelemre, az ökológiai vagy bio termesztésre, egészségmegőrzésre stb.

18. A fenti célokat elfogadó, és azok megvalósítását elősegítő szervezetekkel együttműködik.

III. Az Árus jogai (a kötelezettségek teljesítésével együtt érvényesek):

1. Vásárszervezővel megállapodást kötött Árus a vásárnaptár szerinti vásárok bármelyikére bejelentkezhet (hely szűke esetén előnyt élveznek a vásár helyszínéhez közelebbiek).

2. Joga van a vásár napján 6-9 óra közötti időpontban a vásár helyszínén megjelenni, és a megállapodás mellékleteként kitöltött adatlapján igényelt méretű helyet árusításra igénybe venni.

3. Joga van a II.4. pont alatti szolgáltatásokat igénybe venni.

4. Az árusított termékeinek körét változtathatja, de élelmiszer árusítás esetén legkésőbb 8 nappal a vásárt megelőzően köteles Vásárszervezőt tájékoztatni.

5. A Magyar Vásár Kulturális Egyesülettel (Eger) kötött külön megállapodás alapján lehetősége van termékein a MVKE védjegyének a feltüntetésére.

6. Atrocitások esetén joga van a Vásárszervező által biztosított rendészeti szolgálatot segítségül hívni.

IV. Az Árusok kötelességei:

1. A hatóságokkal szemben:

a. Az árusításhoz szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, azokat a vásáron magánál tartja.

b. A jogszabályokban és az engedélyben meghatározott feltételeket biztosítja (pl. számla, nyugta, szükség esetén használati utasítás, műbizonylat, élelmiszer árusítása esetén egészségügyi könyv, az árusítás egyedi, vagy speciális feltételei stb.).

c. Baleset- és tűzvédelmi szabályokat betartja.

d. A cég nevét, székhelyét jól látható helyen kifüggeszti.

2. A Vásárszervezővel szemben:

a. Árusításhoz a Vásárszervezővel minden évben megállapodást köt. Kitölti, és Vásárszervező részére megküldi a megállapodás mellékletét képező Adatlapot a szükséges bejelentések elkészítése érdekében.

b. Az élelmiszerforgalmazó a vásáron való részvételi szándékát az aktuális vásár előtt legkésőbb 8 nappal Vásárszervező felé bejelenti. Az előre be nem jelentkezett élelmiszer forgalmazót vásárszervező nem fogadja, részére az árusítást megtiltja.

c. A Vásárszervezővel kötött megállapodásban foglaltakat betartja. Különös tekintettel a közterület védelmére: óvja a környezetet, gyűjti a tevékenysége kapcsán keletkező szemetet, gépkocsijával füves területre nem hajt, gépkocsiját az áruk kirakodása után, legkésőbb 9 óráig külső parkolóban köteles elhelyezni (ez alól Vásárszervező a regisztráció alkalmával egyedi felmentést adhat).

d. A vásár szervezési költségeinek fedezéséhez adományaival hozzájárul.

3. A vásárlókkal szemben:

a. Az árusítást úgy folytatja, hogy azzal a környezetet, a vásárlókat, a többi vásárost nem veszélyezteti, nem akadályozza.

b. Jó minőségű, magyar (Kárpát-medencei) termékeket árusít. Betartja a II.6. pontban rögzített tilalmi szabályokat. Élelmiszerek árusításánál feltünteti azok összetételét.

c. A vásárlókat a termékekről tisztességesen tájékoztatja.

d. A vásárnaptár alapján tájékoztatja a vásárlókat a következő vásárok időpontjáról.

e. Szolid árakat alkalmaz, nem zárva ki az alku lehetőségét.

f. A reklamáció lehetőségéről tájékoztatja a vásárlókat.